Wydawca

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Boccard, z siedzibą przy 158 Avenue Roger Salengro, 69100 Villeurbanne, Francja.
Tel.: (+33) 4 78 93 34 35
E-mail : boccard@boccard.com
Hosting strony www
 

Warunki użytkowania 

Treść niniejszej strony regulowana jest przez prawo francuskie. Dostęp do strony internetowej www.boccard.com daje użytkownikowi prawo do prywatnego użytku bez prawa wyłączności.
Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków opisanych poniżej.
 

Treść strony

Boccard zastrzega sobie prawo do usuwania, edytowania lub dodawania informacji udostępnianych na niniejszej stronie internetowej w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez uprzedzenia.
Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany, że strona ta dostępna jest przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadku wystąpienia siły wyższej, problemów informatycznych, trudności związanych ze strukturą sieci łączności lub problemów technicznych,
Boccard uprawniony jest do zawieszenia działania strony bez uprzedzenia w celu przeprowadzenia konserwacji.
 

Prawo własności intelektualnej 

Ogólna struktura, oprogramowanie, teksty, animowane lub nieruchome obrazy, dźwięki, know-how oraz wszelkie inne elementy składowe niniejszej strony pozostają własnością Boccard. Użytkownik posiada prawo dostępu do danych w celach osobistych i niekomercyjnych, z wyłączeniem jakiegokolwiek wykorzystania komercyjnego na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.
Boccard przypomina internautom, że żadne logo, tekst, dźwięk, grafika czy zdjęcie dostępne na stronie nie może być w całości lub częściowo kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, wysyłane, rozpowszechniane, przekazywane lub dystrybuowane w jakikolwiek sposób bez jego uprzedniej zgody na piśmie. Powielanie niniejszej strony w całości lub części bez wyraźnego upoważnienia Boccard jest zabronione i stanowi czyn naruszenia własności intelektualnej, zakazany w artykule L.335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej. 


Hiperłącza

Podstrony niniejszej witryny zawierają linki do lub z innych witryn. Firma Boccard nie może ręczyć za ich zawartość i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z korzystania z ich zawartości. Linki do innych stron internetowych proponowane są użytkownikom wyłącznie w celach informacyjnych.
Boccard nie ponosi odpowiedzialności za istnienie i treść linków pochodzących z innych stron i przekierowujących na nie. Goście i użytkownicy niniejszej strony nie mogą umieścić hiperłącza kierującego do niej bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Boccard.
 

Odpowiedzialność

Boccard nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z przerwy lub awarii, niezależnie od ich przyczyn, lub za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z połączenia ze stroną. Każdy użytkownik łączy się ze stroną na własną odpowiedzialność.
Boccard czyni wszystko, by oferować odwiedzającym informacje i /lub narzędzia dostępne i sprawdzone, ale nie odpowiada za błędy, brak dostępu do informacji i/lub obecność wirusów na jego stronie. Informacje dostarczane są przez Boccard wyłącznie orientacyjnie. Boccard nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności informacji umieszczonych na stronie, dlatego też użytkownik potwierdza, że korzysta z tych informacji wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 

Ochrona danych osobowych

Boccard może gromadzić przesłane przez użytkowników za pośrednictwem działu „kontakt” strony internetowej dane osobowe w celu wysyłania newsletterów, jak również w celach handlowych, a także w przypadku przesyłania przez użytkowników informacji dla potrzeb prowadzonej przez Boccard rekrutacji.

Korzystając z formularza w dziale „kontakt”, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zamówieniu na newsletter, ofercie handlowej lub ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2015.2135 tj. z późn. zm.) , użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany i usunięcia swoich danych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, pisząc  na następujący adres: